นโยบายบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

      The Lion Thailand ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

                                       ที่ติดต่อเข้ามายังเว็ปไซต์ของ The Lion Thailand ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

      1.  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็ปไซต์(ของหน่วยงาน) ทางเว็ปไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่นอีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

      2.  ในกรณีที่ท่านสมัคร เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง The Lion Thailand จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย เป็นต้น

      3.  The Lion Thailand ขอแนะนำให้ท่านตวรจสอบนโยบายความเป็นส่วนของเว็ปไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็ปไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ The Lion Thailand ไม่สามารถรองรับข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็ปไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็ปไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฎิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็ปไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

 

 

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

1. The Lion Thailand จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ The Lion Thailand เท่านั้น

2. The Lion Thailand ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ The Lion Thailand ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณที่ The Lion Thailand ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ The Lion Thailand เป็นต้น The Lion Thailand จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของ The Lion Thailand

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก The Lion Thailand ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ The Lion Thailand เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทาง ไลน์ อีเมล์แอดเดรส

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน The Lion Thailand จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น The Lion Thailand จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

TheLionKing Thailand / By. Latec Center

66/28 Moo.7 Khlong Yong, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom 73170